Блоги → Перегляд

Peremogi викриває :)

П'ятниця, 19:48, 27.10.17

Рейтинг
4 0
Переглядів
2009

0
0

 

 Є в ЖЖ такий сайт, Peremogi називається. Присвячений він розповіді про велич Великоросії та безголовість кастрюлеголових представників країни 404.    Я там  забанений, так би мовити, ad obo. Грамотні хлопці, хоча я жодного разу з ними не диспутував але вони мерзкого хохла –бандеру нюхом чують, і страхуються від неприємних запитань та викриттів.

Нещодавно вони оприлюднили таке

 

 

 

"Британника" знает всё!

 

 

Русские диалекты имеют две главных составляющих, Великорусский, включая Белорусский, и Малорусский, на котором говорят главным образом в Галиции и Северных Карпатах, (см. Рутения) а также в Подолии, и в Волыни, и главным образом в Киеве, Чернигове, Полтаве, Харькове и южной части Воронежа и Дона и Кубани, заселенной Днепровскими казаками. В Новороссии,население смешанное, однако малороссы преобладают. Всего насчитывается около 30 000 000 малороссов.

Почнемо з термінології. Ні, якщо опиратись лише на російську Вікіпедію, то автор правий. Але ж Британіка енциклопедія англійська, то ж і пояснення пошукаємо в Вікіпедії англомовній.
The term dialect (from Latin dialectus, dialectos, from the Ancient Greek word διάλεκτος, diálektos, "discourse", from διά, , from διά, diá, "through" and λέγω, légō,"I speak") is used in two distinct ways to refer to two different types of linguistic phenomena…

The other usage of the term "dialect", often deployed in colloquial settings, refers (often omewhat pejoratively) to a language that is socially subordinated to a regional or national standard language, often historically cognate or genetically related to the standard language, but not actually derived from the standard language. In other words, it is not an actual variety of the "standard language" or dominant language, but rather a separate, independently evolved but often distantly related language.

For example, most of the various regional Romance languages of Italy, often colloquially referred to as Italian"dialects", are, in fact, not actually derived from modern standard Italian, but rather evolved from Vulgar Latin separately and individually from one another and іndependently of standard Italian, long prior to the diffusion of a national standardized language throughout what is now Italy. These various

Latin-derived regional languages are therefore, in a linguistic sense, not truly "dialects" or varieties of the standard Italian language, but
are instead better defined as their own separate languages.

(Термін " діалект" (від латинського діалекта , діалектоса, від давньогрецького слова διάλεκτος ,diálektos , "дискурс", від διά , diá , "через" і λέγω ,légō , "я говорю") використовується двома різними способами для визначення двох різних типів мовних явищ…

Інше значення терміну "діалект", яке часто використовується в розмовних диспутах, стосується (часто дещо в принижуючому
вигляді) мови, яка соціально підпорядкована регіональному або національному мовному стандарту, часто історично або генетично пов'язана з стандартною мовою,але фактично не виведиться зі стандартної мови. Іншими словами, це не фактичне розмаїття "стандартної мови" або домінуючої мови, а скоріше окрема, незалежна, але часто віддалена від спілкування мова…"

Так українська - окрема упосліджена мова а не діалект російської.
"Наприклад, більшість різних регіональних романських мов Італії , часто називаються італійськими"діалектами", насправді, фактично не походять від сучасного стандартного італійського , а скоріше розвинулися з вульгарної латини окремо та

індивідуально один від одного і незалежно від італійського стандарту, задовго до розповсюдження національної стандартизованої мови на всій території Італії).
Аналогічно українська не є діалектом російської а НЕЗАЛЕЖНА ВІД НЕЇ мова, НЕЗВАЖАЮЧИ НА СПІЛЬНОГО ПРАЩУРА,

Не буду далі цитувати (кому цікаво рекомендую почитати самим) зрозуміло одне – англійці розрізняють діалект і діалект, тож наведена стаття в «Британіці» аж нічого не доводить.

А от питання до великоросів після ознайомлення з нею виникає. Куди подівся «малороссийский диалект» з південної Вороніжчини, Дону і Кубані?

Да, до відома ВВП і peremogi, «В Новороссии, население смешанное, однако малороссы преобладают»

 Коментарі

Казахи відмовилися від зросійщення через кирилицю...
+1

Цікаво, чи на довго вистачить останньої тюркомовної країни з кирилицею Киргизстану?
mart mart 23:04
+2
+2
mart mart 23:12
+2
прошу пояснити тоді цю дивну справу--ви зрозумієте прочитавши і поаналізувавши поверхнево текст.

http://www.archives.gov.ua/Publicat/AU/AU_3_4_2010/14.pdf

унікальний документ 155
1710 р., квітня 5. З-під Бендер. – Конституційні пакти Пилипа Орлика,
новообраного гетьмана Війська Запорзького, з його присягою
Договоры и постаnовлεnѧ правъ и волностεй войсковыхъ мεжи
яснεвεлможнымъ εго милостю паномъ Филиппомъ Орликомъ
новоизбраннымъ Войска Zапорожского гεтманомъ, и мεжи εнεральними
особами, полковниками и тимъ жε Войском Zапорожскимъ с полною
з обоихъ сторонъ обрадою утвεржεnnые и при волной εлεкції формалною
присягою ωт того жъ яснεвεлможного гεтмана потверженnые
року ωт Рождεства Христова αψί, м[εся]ца априля дня ε. //
Во имя тца и С[ы]на и С[вя]того Д[у]ха, Б[о]га во Тройцы С[вя]той сла-
вимого.
Nεхай станεтся на вѣкопомную Войска Zапорожского и всεго народу ма-
лороссийского славу и паматку.
Дивный и нεпостижимый в сүдбахъ своих Б[о]гъ, милосεрдный в
долготεрпѣнії, пр[а]вεдный в казни, яко всεгда от початку видимого сεго
свѣта на пр[а]вдномъ правосүдія свого мирилѣ, εдны Панства и Nароды
возвышаεтъ, другіε за грѣхи и бεззаконія смираεтъ, εдны порабощаεт,
другіε свобождаεтъ, εдны возноситъ, другіε низвεргаεтъ, такъ и nародъ
валεчный стародавный козацкий, прεждε сεго имεнованый козарскій,
пεршъ прεвознεслъ былъ славою нεсмεртεлною, обширнымъ владѣніεмъ
и ωтвагами рицεрскими, которими нε тылко окрεстным nародомъ, лεчь
и самому восточному панству на морѣ и на зεмли страшεнъ былъ такъ
далεцε, жε цεсар восточный, хотячи оный сεбѣ вѣчнε примирити, со-
пряглъ малжεнскимъ союзомъ с[ы]нови своεму дочку кагана, то εст князя
козарского.
Потомъ славимый во вышных той жε пр[а]в[ε]дный сүдія Б[о]гъ, за
үмножившіεся нεправды и бεззаконія, многими казн[я]ми наказавши тот
nародъ козацкіи, понизилъ, смирилъ, и лεдво нεвѣчною Руїною низвεрглъ,
на остатокъ воεннымъ орүжіεмъ дεржавѣ Полской чрεз Болεслава Хра-
брого и Стεфана Баторія, королεй полских, поработилъ.
mart mart   23:14
+2

nародъ===вжито латинське n=н , не переймайтесь
mart mart   23:19
+2

Так, наприклад, лише протягом 1840–1850-х рр. текст Конститу-
ції Пилипа Орлика публікувався декілька разів. Спершу – латинською
мовою під назвою “Pacta et Constitutiones legum libertatumque Exercitus
Zaporoviensis inter illusstrissimum Dominum Dominum Philippum Orlik,
neoelektum Ducem Exercitus Zaporoviensis, et inter Generales, Colonellos,
nec non eundem Exercitum Zaporoviensem, publico utriusque partis laudo
conventa ac in libera electione formali juramento ab eodem illusstrissimo
Duce corrobarata, anno Domini 1710, Aprilis 5, ad Benderam”


----
пізніше, 1857 р. –
староукраїнською мовою під назвою “Договоръ и постановленіе между
Гетманом Орликом и войском Запорожским в 1710 году”
================================

очевидне питання--чому староукраїнська писемна мова так виглядає?
+2

Фактично ДО Котляревського з його "Енеїдою", українська мова, майже тотожна нашій нинішній, вважалася мовою простолюдинів.
Те ж саме, трохи пізніше, від Пушкіна, відбувалося із російською.

Почитайте вірші Державіна, який "во гроб сойдя, благословил" Сашу Пушкіна: бундючна, кострубата мова.

Це як церковнослав'янська, якою ще зовсім недавно правили у церквах.
+1

Не слід змішувати мову і метод її графічного відображення. Наприклад, в китайській та японській ієрогліфічній системах значення ієрогліфа одне й те ж, але читаються вони зовсім по різному. Якщо не зважати на найдавніші часи коли писали "чертами і резами" а також відносно недовгий період глаголиці, більшість словян здавна використовують кирилицю. Між іншим, з'явилась вона задовго до Московії. В старословянській писемності і можна знайти всі ті букви, присутність яких Вас дивує.Але це жодним чином не свідчить про наявність єдиної мови. Прошу ли ше пам'ятати що: 1. писемна мова і устна в давні часи відрізнялись одна від одної і писати простонароднною мовою ("низьким штилем") вважалось негідним. Про реально діючу на певній території розмовну мову вчені узнають не з тектів літопису в цілому, а з тих вульгарізмів, що втрапили до тексту ПОМИЛКОВО, коли літописець замість слова "високого штилю" використав побутове. 2. будь-яка мова з часом зазнає змін, тому чекати, що люди 18 сторіччя будуть говорити так само як в 20-му дуже наївно.
mart mart   12:30
+2

ЗаХар Хортич 10:03 0
я не про те. розмова відрізнялась ще за часів староруських на наших землях.і мене не дивує присутність букв що я пояснив чи грецьких і польських слів.
мене дивує що книжна мова так близька до російської , трохи архаїчної. ви цього не бачите?
де я говорю про єдину мову?
є трошки польських слів які випадають з тла.
+1

"книжна мова так близька до російської" Звісно. Адже російська не розвивалась звичайним методом з розмовної, а навпаки виникла з насаження книжкової об'єнуючої мови різноплеменниму і різномовному населенню.
mart mart   13:32
+2

це було б пояснення але при царі в Росії було неграмотних:

http://voprosik.net/gramotnost-v-carskoj-rossii/

Я хочу лишь осветить вопрос грамотности (но не образованности! – это же разные вещи) основной части граждан Российской империи – жителей села.

Сельское население составляло преобладающую массу населения России (по данным 1897 года – 86,6%). Поэтому уровень грамотности сельского населения является определяющим для общей грамотности всего населения страны.


Начинать будем с 1867 года. Для примера берем Костромскую губернию. Источник данных – «Материалы для статистики Костромской губернии», под редакцией В. Пирогова, 1870 год, вып. II, 1875. Численность населения - 1033,8 тыс. чел., в том числе грамотных – 89,0 тыс. чел.

Процент грамотных - 8,6 (!). При этом процент грамотных мужчин – 16,1, а процент грамотных женщин всего 2,0 (!) (повод для того, чтобы написать на тему о равноправии женщин и мужчин в Российской империи?). Следует отметить, что по отдельным уездам процент грамотных среди сельского населения был различен. Так, среди мужского населения Чухломского уезда грамотные составили 33,9%, Костромского - 23,1% и Солигаличского – 23,1%.

В то же время в Макарьевском уезде было всего 9,9% грамотных, в Варнавинском – 9,2% и Ветлужском – 4,8%. Еще более значительны различия в показателях грамотности были в отдельных волостях.

В частности, в 1867 г. не было грамотных женщин в населении 15 волостей уездов Нерехтского, Юрьевецкого, Макарьевского и Ветлужского.


А теперь я привожу данные по Московской губернии за 1869 год. Численность населения – 1183,3 тыс. чел., в том числе грамотных – 88,6 тыс. чел. Процент грамотных – 7,5 (!).

Ниже чем в Костромской губернии за 1867 год!

При этом процент грамотных мужчин – 13,6, а процент грамотных женщин всего 1,8 (!) (сельским женщинам, таки капитально не везло с образованием в Российской империи!). Различия в показателях грамотности по отдельным уездам были весьма значительны: 11,5% - в Коломенском, 10,3% - в Богородском, по 4,1% - в Верейском и Рузском уездах.


Среди женского населения процент грамотных в некоторых уездах Московской губернии составлял: в Можайском – 0,5%, Рузском – 0,4%, т.е. на 200-250 женщин приходилась лишь одна грамотная! И это не на задворках империи, где-нибудь на Дальнем Востоке или Урале, это центре Европейской России!

Больше информации на http://voprosik.net/gramotnost-v-carskoj-rossii/ © ВОПРОСИК
+1

А яким чином це суперечить моєму твердженню? Більшість Росії ше в 18-му сторіччі (а можливо і 19-му, не знаю, тож стверджувати не буду)не лише була безграмотною, а й НЕ РОЗУМІЛА державної мови. Відповідні свідчення можна знайти в спогадах сучасників.А РОСІЙСЬКОМОВНІ джерела, саме і походять від носіїв об'єнуючої, тобто КНИЖКОВОЇ мови.
mart mart   13:53
+2

і це ще не все---от трапився фрагмент:

''...такъ и nародъ
валεчный стародавный козацкий, прεждε сεго имεнованый
козарскій,(!!!!!!)


пεршъ прεвознεслъ былъ славою нεсмεртεлною, обширнымъ владѣніεмъ
и ωтвагами рицεрскими, которими нε тылко окрεстным nародомъ,

лεчь
и самому восточному панству на морѣ и на зεмли страшεнъ былъ такъ
далεцε, жε цεсар восточный,
(Візантія)

хотячи оный сεбѣ вѣчнε примирити, со-
пряглъ малжεнскимъ союзомъ с[ы]нови своεму дочку кагана, то εст князя
козарского.''

воно може Орлик знав мало історію ,але з іншого боку літописи були і монахи писали і вчили і читати вмів коли пише.

хозарів і козаків взяти в одну лінію це несподівано.
+1

Чим несподівано? Це давня традиція ще з 17 сторіччя. Тоді всі народи шукали собі іменитих предків і розповіді всіх містили найдивніші родоводи, наприклад -поляки від сарматів Почитайте укр. родовід в Історії русів :)
mart mart   14:58
+2

іудеї хозари--імениті предки ? своїх князів не було?
0

темна вода во облацех :)
mart mart   15:07
+1

http://litopys.org.ua/istrus/rusiv1.htm

Самі Слов'яни і того більше собі назв наробили. Болгарами називали тих, які мешкали над рікою Волгою; Печенігами тих, що живилися печеною їжею; Полянами і Половцями, що жили на полях або в степах безлісих; Древлянами — мешканців полісних, а Козарами всіх тих, що їздили верхи на конях та верблюдах і чинили набіги; а сю назву дістали зрештою і всі воїни слов'янські, вибрані з їх же породи для війни та оборони вітчизни, якій служили у власній збруї, комплектуючись та переміняючись також своїми родинами. Та коли у пору війни виходили вони поза свої межі, то інші цивільного стану мешканці давали їм підмогу, і задля цього заведена була у них складка громадська, чи податок, прозваний нарешті з обуренням Даниною Козарам.
mart mart   15:08
+1

Ці воїни, часто своїм союзникам допомагаючи, а паче Грекам у війнах з їхніми ворогами, перейменовані Царем Грецьким Константином Мономахом з Козарів на Козаків, — і така назва назавжди вже у них залишилась. А описувані деякими письменниками війни Слов'ян з Печенігами, Половцями, Козарами та іншими слов'янськими народами і бездоказово чужоплемінними війнами звані, означають не що інше, як міжусобні самих Слов'ян січі за межі обласні, за відгін худоби І за інші домагання і чвари Князів, що їх творили; а помилки від істориків виникли з причини множества різних назв, одному й тому самому народові приписуваних.
mart mart   15:09
+1

все переплутано
mart mart   15:32
0

А яким чином це суперечить моєму твердженню? Більшість Росії ше в 18-му сторіччі (а можливо і 19-му, не знаю, тож стверджувати не буду)не лише була безграмотною, а й НЕ РОЗУМІЛА державної мови. Відповідні свідчення можна знайти в спогадах сучасників.А РОСІЙСЬКОМОВНІ джерела, саме і походять від носіїв об'єнуючої, тобто КНИЖКОВОЇ мови.
-----------------------------
вони не розуміли бо говорили сильними діалектами . і не знали абстрактних слів. але основа була рос мова що у книжковій що у народній.
це росіяни.

а народості неросійські мали інші мови.
0

Основа була, завдячуючи солунським братам, БОЛГАРСЬКА.
mart mart   16:19
0

це не основа а алфавіт. Орлик пише болгарськими буквами але не болгарськими словами. ну одне- два трапиться.
росіяни до 19 століття теж на селі могли пам"ятати щось від проповіді попа але говорили своїми словами не читаючи книжок.

латинськими буквами пишить---але мови різні в Зах Європі. хоча мають багато латинізмів.
0

Не зовсім так. Так, шведи користуючиь латинкою, не мають нічого спільного в мові з італійцями, але болгарська мова має багато спільного В ЛЕКСИЦІ з російською
mart mart   08:14
+1

знаєте що показує наша суперечка? що ми є дурні підлі свині які навіть на волосину не поступляться один одному. і це ми ніби однодумці.

дивіться сюди--Шведська мова (швед. svenska) належить до північногерманських мов.
Шведська мова належить до індоєвропейської мовної родини.
З приходом християнства у шведській з'явилось багато латинських та грецьких слів, наприклад:

kyrka (церква)
präst (священик),
mässa (меса),
paradis (рай).
Протягом середніх віків, континентальні впливи не послаблювались, і письмова мова отримала багато від складної структури речення та заплутаної фразеології латини, що частково збереглось і до наших днів.

Лексика (від дав.-гр. τὸ λεξικόν — сукупність слів якоїсь мови чи діалекту та словниковий склад мови письменника чи художнього твору[1]) — словниковий склад мови.

Але ви і далі будете пертися ,сперечатись ,бо ви вважаєте ганебним признати свою неправоту.

Ви що,спеціаліст від шведської мови?

Який сенс бути так упертим в такій дрібниці ?
mart mart   08:43
+1

Мовою науки та освіти у Швеції століттями була латина.
Та протягом XVII століття, коли Франція Луї XIV була головною країною Європи, французька стала мовою з вищим статусом, і її вплив в освіті та культурі зростав до XVIII. Нові запозичені слова (фонетично адаптовані до шведської) добре відображають культуру, що імпортувалась:
modern (сучасний)
journalist (журналіст)
möbel (меблі)
balkong (балкон)
salong (салон)
garderob (гардероб)
mustasch (вуса)
parfym (парфуми)
sås (соус)
kastrull (каструля)
balett (балет)
ridå (театральна завіса)
pjäs (п'єса)
roman (роман)

Французька мова аналітична, належить до індоєвропейської сім'ї мов (романська група).Розвинулась на території сучасної Франції з групи романських діалектів ойль, що, своєю чергою, вийшли з латинської мови. Латинську мову принесли римляни своїми мандрівками у II—I столітті до нашої ери.


шведська:kultur,poesi,juridik,historia,form.

латинська:cultura,poetica,iurisdictio,historia,forma.

італійська:cultura, la poesia(arte poetica),la giurisprudenza,la storia,la forma.

''шведи користуючиь латинкою, не мають нічого спільного в мові з італійцями''=

ага ,так. абсолютно нічого спільного. а навіщо говорити не знаючи?
0

Я жодним чином не намагаюсь вас переконати. Тим паче, що схоже ви дійсно набагато краще володієте темою ніж я. Сфера моїх професійних наукових інтересів дуже далека не лише від філології а й взагалі від наук гуманітарних. Так, суто аматорський підхід і звичайна логіка. Схоже, мій приклад з шведською був не дуже вдалим, просто я хотів звернути Вашу увагу на те, що знаючи російську можна принамні в загальних рисах зрозуміти текст болгарською, і, як мені здається, для такого розуміння польської, словацької і, схоже, чеської краще знадобилась би українська.
0

Принаймі моїх знань російської (болгарської ніколи не вчив) цілком вистачило щоб прочитати наукову монографію болгарською
mart mart   16:16
+1

мова абсолютно не про те. мова про те що люди не скажуть:так ,дурницю я сказав чи впоров,признаю. ні--вони і далі будуть своє торочити.
приклад,крім цього нашого: роками я досліджую позицію релігійних людей,природно що більшою мірою християн бо вони переважають тут.
ніколи ні один(якщо я не забув кого)не признав що він стоїть на брехливій позиції.
буде тобі крутити і сяк і так--але пнеться довести своє.
є проста перевірка:як вони виконують заповідь :якщо хто лясне тебе в одну щоку --підстав другу.
і мова тут не стільки про ляпас.
вони ,християни,не схочуть рушити для тебе пальцем,якщо їм не хочеться,але знайдуть завжди інтерпретацію чому якраз Біблія дає їм право цього не робити.
0

:)
Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.

Записи по темі